ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ probation clear ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ probation clear ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ।

Official notification pdf downloaddownload

Leave a Comment